GMR


Voor de basisscholen en IKC’s van Stichting de Linge is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR overlegt met het bestuur van De Linge over het beleid dat gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begroting, het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan. Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid.

In de GMR van De Linge is elke school vertegenwoordigd met één lid uit de oudergeleding en één lid uit de personeelsgeleding. De leden stemmen ‘zonder last of ruggespraak’, maar kunnen in voorkomende gevallen wel besluiten hun achterban te raadplegen. IKC de Vonkenmorgen is vertegenwoordigd door Willy Evers namens het personeel en Rebecca Scholten namens de ouders.

De oudervertegenwoordiger wordt gekozen door de MR (oudergeleding) van de school. De personeelsvertegenwoordiger wordt gekozen door het onderwijskundige personeel van de school. Beiden kunnen ook lid zijn van de IKC raad zijn, maar dat hoeft niet. GMR-leden hebben, net als IKC-raadsleden, een zittingstermijn van drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de GMR.

De GMR vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar en vraagt aan haar leden een gezonde betrokkenheid bij de scholen.

Heeft u vragen over het werk van de GMR, dan kunt u terecht van één van de GMR-leden van het IKC.