Spelregels


Alle kinderen van Het integraal kindcentrum de Vonkenmorgen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten die aangeboden wordt, verzorgd door bekwame lesgevers.

 • Niet elke activiteit is voor elke leeftijd. Op vooraankondiging, die u via e-mail ontvangt ,staat de doelgroep vermeld.
 • De activiteit vindt plaats op vaste dagen en tijdstippen gedurende 1 uur tot 1,5  uur voor een periode van 4 tot 6 weken.
 • Voor iedere activiteit geldt een minimum en maximum aantal deelnemers (minimaal 10-maximaal 30 leerlingen, in overleg met externe wordt vooraf het aantel deel te nemen kinderen vastgesteld), waarbij de activiteit geannuleerd wordt bij een gebrek aan inschrijvingen. Bij een overschrijding van het maximum aantal kinderen geldt de volgorde van aanmelding.
 • Kinderen worden opgevangen direct na schooltijd in een lokaal, welk lokaal wordt voorafgaand aan de activiteit aan u medegedeeld, en naar de activiteit begeleid, tenzij duidelijk anders vermeld.
 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het ophalen van hun kind van de activiteit.
 • We streven ernaar de bijdrage zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de activiteiten. Het bedrag is afhankelijk van de aard van de activiteit.
 • De betaling geschiedt op dit moment contant.
 • Deelname kosten worden niet geretouneerd bij gemiste bijeenkomsten en/of vroegtijdige beëindiging door het kind.
 • Bij ziekte of afwezigheid van uw kind a.u.b. tijdig doorgeven aan school
 • Deelname is niet vrijblijvend. Inschrijven betekent dat we er vanuit gaan dat uw kind elke week deelneemt.

Verantwoordelijkheid

De aanbieder is verantwoordelijk voor de leerlingen die aan de activiteit deelnemen vanaf de afgesproken tijd . Bij aanvang van de activiteit controleert de aanbieder de aanwezigheid van de leerlingen aan de hand van de aangeleverde leerlingenlijst. De verantwoordelijkheid van de school en aanbieder eindigt op het eindtijdstip van de activiteit zoals aangegeven op de informatie.

Logistiek

Na schooltijd lopen de kinderen, zelf of onder begeleiding, vanuit hun eigen groep naar de ruimte waar de activiteit plaatsvindt. De kinderen vanaf groep 5 lopen in principe op eigen gelegenheid naar de activiteit de groepen 1-4 kinderen worden begeleid naar de locatie van de activiteit.

Voor kinderen die niet naar de BSO gaan en deelnemen aan activiteiten geldt: 
Indien kinderen zelfstandig vanaf huis naar de activiteit gaan, zijn ouders verantwoordelijk voor als er onderweg iets gebeurt. Vertrekken kinderen vanaf school zelfstandig naar de naschoolse activiteit, dan dienen ouders hiervoor toestemming te geven. Dit staat op het aanmeldformulier van de school aangegeven.

BSO

Bij leerlingen uit de onderbouw en middenbouwgroepen is altijd voldoende begeleiding naar de activiteit toe. Daar worden afspraken over gemaakt tussen school, bso en aanbieder.

Na afloop van de activiteit houdt de verantwoordelijkheid van de aanbieder over de kinderen op en zijn de ouders weer verantwoordelijk. BSO-kinderen worden opgehaald door de BSO/leidsters en terugbegeleid naar de BSO. Het halen en brengen van BSO-kinderen is een verantwoordelijkheid van de BSO zelf.

  Geen activiteiten